Links

Koepelorganen adviesbureaus en interim-managers

Raad voor Interim Management
De Raad voor Interim Management (RIM) is op 1 januari 1986 opgericht door een aantal grotere bureaus. Daarmee heeft interim-management in de veelheid van “service tot management” een eigen professionele status verworven.

Nederlandse Vereniging  voor RegisterManagers
De Nederlandse Vereniging van Register Managers (N-ORM) is de beroepsgroep van de gekwalificeerde interim-managers

PZO
Platform voor zelfstandige ondernemers
PZO wil dat wetten en regels meer rekening houden met de belangen van zelfstandigen zonder personeel. PZO wil dat zzp’ers een vanzelfsprekende positie krijgen in het Nederlandse poldermodel. PZO maakt zich daarom sterk voor een (directe) vertegenwoordiging van de belangen zzp’ers in belangrijke (overheids-)adviesorganen als de Stichting van de Arbeid (StAR) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Wettelijke overheidsorganen

Nederlandse zorgautoriteit
De gezondheidszorg is flink in beweging. De overgang van aanbod- naar vraaggerichte zorg brengt veranderingen mee bij de overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten/consumenten. In het kader van deze veranderingen heeft de NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken.
Ook houdt zij toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij stelt regels, budgetten en tarieven vast.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Toezichthoudend staatsorgaan voor naleving van kwaliteit, deugdelijkheid n toegankelijkheid aan de hand van de gestelde voorschriften en bepalingen.

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundige

Raad voor de Volksgezondheid en zorg
De RVZ, opgericht in 1995, is het adviesorgaan dat de regering adviseert over het beleid voor de volksgezondheid en zorg.

www.rijksoverheid.nl
Alle informatie over het Rijksoverheidsbeleid, Ministeries en documenten van het overheidsbeleid voor alle diverse aandachtsgebieden: o.a. de volksgezondheid, sport, milieu en onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl
Inspectie voor onderwijs.

Koepelorganisatie zorginstellingen en consumenten

Vereniging van ziekenhuizen
De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden.

Actiz
De brancheorganisatie voor zorgondernemers. Zij zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie.

GGZ Nederland
De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

www.vgn.nl
Vereniging van brancheorganisaties in de gehandicaptenzorg.

www.npcf.nl
De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema’s.

Koepelorganisatie verpleging en verzorging

V&VN
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het is een beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. www.venvn.nl

Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
Het LEVV is voortgekomen uit het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV). Het LCVV is in 1993 opgericht om de positie van verpleegkundigen en verzorgenden te verstevigen. Sinds 2003 is het LEVV een kenniscentrum gericht op kwaliteitsverbetering in de zorg.

Wetten

Zorgbeslissers.info
Professionals in de zorg hebben continue te maken met beleidsbeslissingen en de consequenties van de beleidsvorming. In de brede zin van het woord zijn zorgverzekeraars, zorgverleners, management van zorginstellingen, medewerkers van koepelorganisati

Postbus 51
Postbus 51 is kort na de Tweede Wereldoorlog opgezet. De rijksoverheid heeft toen een centrale postbus ingesteld en dat werd nummer 51 in Den Haag. Sinds het begin is dit het centrale loket voor iedereen die een brochure wil bestellen.

Kwaliteit

Het NIAZ: partner voor verantwoording en verbetering
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen toetst of zorginstellingen hun organisatie zodanig hebben ingericht, dat ze op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg voortbrengen.

CBO
Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is sinds 1979 actief op het gebied van kwaliteit in de patiëntenzorg. Daarbij staat het zorgproces, maar bovenal de patiënt centraal. Zij ondersteunen en begeleiden professionals en zorgorganisaties bij de toetsing van kwaliteit.

De Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg
De Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg is een platform voor mensen die direct betrokken zijn bij de kwaliteit van de zorgverlening. De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van zorg in Nederland te bevorderen door mensen te verbinden

Stichting HKZ
Stichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. U vindt op deze site informatie over de middelen die HKZ hiervoor inzet. Centraal daarin staat het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Een zorg- of welzijnsorganisatie met een HKZ

Verzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland
Alles over verzekeringen

Bouw

College bouw
Het Bouwcollege houdt zich bezig met de huisvesting van de  gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is een gezamenlijke activiteit van Aedes,  vereniging van woningcorporaties en Actiz brancheorganisatie verpleging en verzorging. Het Kenniscentrum ondersteunt sinds 2002 zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten

Informatie en tijdschriften

Zibb

ZorgPortaal

ZorgInstellingen

ZorgVisie
ZorgVisie is het vakblad voor beleid en management voor alle sectoren van de zorg.

Nursing

www.zorgmarkt.nl
Benchmark in de zorg

Wegbewijzering in de zorg

Management en Consulting
Tijdschrift Platform voor organisatieprofessionals

Elsevier
Nieuws achtergronden en opinies voor managers en zakenlui

Managersonline
Internetmagazine voor managers en directeuren.

My LinkedIN Profile